Statistika / Statistics

INTERNATIONAL
ALL BREEDS CUP
Louny,
Czech Republic
Louny,
Czech Republic
Kamenný Mlyn,
Slovakia
Wien,
Austria
Szolnok,
Hungary
Kozienice,
Poland
10. - 11. 4. 2004 1. - 3. 7. 2005 16. - 18. 6. 2006 15. - 17. 6. 2007 6. - 8. 6. 2008 11. - 14. 6. 2009
Airedale Terrier - - - - - - 1 1% 1 1%    
American Cocker Spaniel 4 4% - - - - 1 1% 1 1%    
American Staffordshire Terrier - - 1 1% - - - - - -    
Australian Cattledog 2 2% 2 2% 2 1% 4 2% 2 1%    
Australian Shepherd - - 2 2% - - 7 4% 2 1%    
Basenji - - 1 1% - - - - - -    
Beagle  - - - - - - 1 1% 4 2%    
Bearded Collie 3 3% 7 6% 1 1% 4 2% - -    
Berger de Beauce - - - - - - 2 1% 1 1%    
Border Collie 12 13% 21 19% 29 21% 34 18% 51 24%    
Border Terrier - - - - 5 4% 4 2% 1 1%    
Brasilian Terrier - - - - - - - - 2 1%    
Bull Terrier - Miniature size - - - - - - 1 1% 1 1%    
Cairn Terrier 2 2% 2 2% 2 1% 2 1% - -    
Caniche (SA) 1 1% 1 1% 5 4% 8 4% 4 2%    
Caniche (MA) - - - - - - 1 1% 5 2%    
Cavalier King Charles Spaniel - - 3 3% 3 2% 3 2% 3 1%    
Collie - - 1 1% - - 1 1% - -    
Coton de Tuléar - - 1 1% 2 1% 2 1% - -    
Dachshund - - - - - - 1 1% - -    
Dalmatiner - - - - 1 1% - - - -    
Deutscher Boxer - - - - 2 1% 1 1% 1 1%    
Deutscher Jadgterrier 1 1% - - - - - - 1 1%    
Deutscher Schäferhund - - 1 1% - - 1 1% - -    
Deutscher Spitz  2 2% 1 1% 2 1% 3 2% 5 2%    
Dobermann 2 2% - - - - 1 1% - -    
English Cocker Spaniel 1 1% 1 1% 5 4% 2 1% - -    
English Pointer - - - - 1 1% 1 1% 2 1%    
Fox Terrier 2 2% - - 2 1% 2 1% 2 1%    
Golden Retriever - - - - - - - - 1 1%    
Goñczy Polski - - 1 1% 1 1% 1 1% 2 1%    
Gordon Setter - - - - - - 1 1% - -    
Hovawart - - 2 2% - - - - - -    
Hrvatski Ovèar - - 1 1% - - 3 2% 5 2%    
Chien de Berger Belge - Groenendael 1 1% 2 2% 3 2% 4 2% 3 1%    
Chien de Berger Belge - Malinois 7 9% 4 4% 5 4% 8 4% 14 7%    
Chien de Berger Belge - Tervueren 4 4% 3 3% 3 2% 5 3% 3 1%    
Chien de Berger des Pyrénées - - - - 1 1% 2 1% 3 1%    
Chihuahueòo 1 1% 1 1% - - - - - -    
Chinese Crested Dog - - - - - - 2 1% 2 1%    
Irish Glen of Imaal Terrier 1 1% - - - - - - - -    
Labrador Retriever - - - - 1 1% - - 1 1%    
Manchester Terrier - - - - - - - - 1 1%    
Mixbreed 22 24% 28 25% 32 24% 36 20% 31 14%    
Mudi - - - - - - 2 1% 6 3%    
Papillon 1 1% 2 2% 2 1% 3 2% 1 1%    
Parson Russell Terrier 2 2% 2 2% 2 1% 3 2% 8 4%    
Petit Basset Griffon Vendéen - - - - - - - - 1 1%    
Phaléne - - - - - - 1 1% - -    
Pinscher - - - - - - - - 5 2%    
Puli - - - - - - - - 1 1%    
Pumi - - - - - - 2 1% 3 1%    
Rhodesian Ridgeback - - - - 1 1% - - - -    
Shetland Sheepdog (SA) 4 4% 3 3% 5 4% 2 5% 7 3%    
Shetland Sheepdog (MA) 7 8% 3 3% 11 8% 5 3% 16 7%    
Schipperke - - 2 2% 2 1% 3 2% 2 1%    
Schnauzer (SA) 6 7% 2 2% 1 1% 1 1% - -    
Schnauzer (MA)  1 1% 4 4% 1 1% - - 1 1%    
Schnauzer (LA) 2 2% 1 1% 1 1% 2 1% 1 1%    
Staffordshire Bullterrier 1 1% - - 1 1% 2 1% 1 1%    
Suomenpystkorva (finský špic) - - - - - - - - 2 1%    
Tibetan Terrier - - 1 1% - - - - - -    
Viszla - - - - - - - - 3 1%    
Weimaraner - - - - 1 1% - - - -    
Welsh Terrier - - - - - - - - 1 1%    
Whippet - - 1 1% - - 2 1% 1 1%    
Yorkshire Terrier - - 2 2% - - 1 1% 1 1%